Airlift Solutions - Teknologi - Droner - logistikk - Dronelogistikk - Logistikkdrone - transporttjeneste

Dronelogistikk etter Helsevesenets behov

Hans Tore Frydnes er klinikksjef og teknologidirektør for medisinsk teknologi på Stavanger Universitetssykehus. Frydnes har bakgrunn fra stråleterapi og strålefysikk, og har vært i sykehusledelsen i over 20 år, der han i dag har et overordnet ansvar for drift og implementering av all medisinsk teknologi og IKT for Stavanger Universitetssykehus. Endringsprosesser innen teknologi og drift skjer stadig vekk, og de er et bredt team som har ulike ansvarsområder. Det blir per i dag bygget et helt nytt somatisk sykehus på Ullandhaug, og mye av tiden går også til lokalisering både på det gamle og det nye sykehuset, forteller Frydnes. 

Pasientsikkerhet i fremste rekke

Kvalitet og pasientsikkerhet står i fremste rekke i hver vurdering for Helsevesenet. Tid, kostnad og kvalitet er hovedfaktorene som bidrar til kvalitetsforbedring. Helsevesenet forvalter samfunnets penger og oppdrag, og tid er essensielt for akuttmedisinske tjenester. Hele årsaken til at Helsevesenet er med i prosjekt: dronelogistikk for effektivisering av Helse Norge er at poenget med denne teknologien er at det skal forbedre tid for kvalitet i forhold til den løsningen som eksisterer i dag. 

“I dette prosjektet skal vi finne ut om vi kan øke og forbedre tid, kostnad og kvalitet” sier Frydnes. 

Frydnes forklarer at begrepet kvalitet kan bety mye, og i denne sammenheng omfatter kvalitet at prøver som skal transporteres til sykehuset blir ført fra A til B på en sikrere og raskere måte enn det blir gjort i dag. Dersom dette lar seg gjøre, vil det være betydelig forbedring av både tid, sikkerhet, kostnad og fleksibilitet for pasient, helsepersonell og rekvirent. Istedenfor at det tar et døgn før en prøve har kommet frem, analysert og besvart, kan det blir gjort på få timer. “Det som er interessant med dette prosjektet er at dronelogistikken kan tilpasses Helsevesenet sitt behov” forteller Frydnes. 

Muligheter

På lengre sikt ser Frydnes utrolige muligheter som åpnes opp dersom dronelogistikken blir vellykket. Blant annet ser han for seg ulike stoffer man kan transportere lengre avstander. Et konkret eksempel vil være å frakte radioaktive isotoper fra Oslo til Stavanger. Isotopene blir brukt til pasientundersøkelser. I dag blir de fraktet med privatfly fra Oslo til Stavanger og kostnaden er høy. I tillegg har isotopene begrenset levetid, og må brukes innen et vindu på åtte timer. Dosene de får i dag holder til seks til åtte pasienter. “Det sier seg selv at dersom vi kan effektivisere denne transportmetoden, reduserer vi frakttiden og kan hjelpe flere pasienter innenfor isotopens levetid.” sier Frydnes. 

Norge har en komplisert infrastruktur, og det er utfordrende å flytte noe fra A til B. Med en mer effektiv transportmetode ser han for seg særlig Spesialisthelsetjenesten kan frakte avgårde utstyr både til pustemaskiner, ernæringspumper og smertepumper. Dronelogstikk kan åpne for mange muligheter som vil gjøre radikale driftsendringer i Helsevesenet. “Vi ser nok bare starten på noe vi ikke har fantasi nok til å forstå..” legger Frydnes til. 

Om ei slik teneste blir klar i løpet av 2022, vil helsevesenet vere klar til å kjøpe logistikktenestar utført av droner? I så fall, kva må på plass frå helsevesenet si side og leverandøren si side?

“Helsevesenet er klar til å kjøpe tjenesten dersom det er et bedre alternativ enn det vi har i dag. Vi ønsker å lære mer om dette og bidra til at dette blir et faktum. Jeg tror selv at dronelogistikk er en helt riktig utvikling som bare føyer seg inn i teknologien i dag. Helseforetakene er helt klare for denne teknologien, men det er utrolig viktig at pasientsikkerhet blir ivaretatt.” avslutter Frydnes.

Airlift Solutions - Helse Bergen - Droner - logistikk - Dronelogistikk - Logistikkdrone - transporttjeneste

Helse Bergen

Anne Grete Thue er assisterende klinikkdirektør i Laboratorieklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen, hvor hun har vært leder i mange år. Thue har jobbet i helsesektoren siden 1975 og har vært med på hele utviklingen i helsesektoren, særlig innenfor laboratoriedrift. Her har hun vært med på en utrolig reise innen utvikling, endringsprosseser i forhold til automatisering og tilpasning, fra det manuelle til det automatiserte. I de siste årene har IKT fått en stor rolle innenfor laboratoriedriften.

Titusenvis av prøver hver dag

Laboratorieklinikken har i tillegg til å betjene inneliggende pasienter og poliklinikk i sykehuset et stort eksternt marked, hvor de undersøker og analyserer prøver fra mange aktører som ligger utenfor sykehuset. Prøvene transporteres i omegnskommunene i hovedsak via budbil, og prøvematerialet har begrenset holdbarhet. Budbil er det mest praktiske og hensiktsmessige i dag, men ikke alt kan fraktes og hentes med dette, derfor bruker de også Posten og Bring i forsendelse av prøver. Det er ikke alltid dagens transportsystemer av prøver er optimale. Det kan ta lang tid og er kostbare

“Utfordringen med denne typen transport av prøvene er tid, og det er veldig spennende og å se om dronetransport kan løse disse problemene for oss. Kanskje gir det oss en tilleggsverdi: Gir det oss mer fleksibilitet?” sier Thue. 

Hver eneste dag er det tusenvis av prøver som transporteres fra både legekontor, prøvetakingsstasjoner og andre sykehus i Helse Vest. 

Økt fleksibilitet og effektivitet for helsepersonell og brukere av helsetjenesten

En dronelogistikkløsning fra Airlift Solutions vil mest sannsynlig kunne gi helsevesenet økt fleksibilitet og hurtighet i hverdagen. Thue forteller at dersom dette blir vellykket, kan dronelogistikkløsningen påvirke hvordan helsevesenet planlegger transport av prøver lokalt. “Det er spennende å se om en analyse vi utfører og tilbyr kan være raskere å få flydd med drone til Bergen, istedenfor å utføre den lokalt.” sier Thue. 

Det vil også bidra til at innbyggerne kan gå flere steder å ta prøvene sine, istedenfor å gå på ett bestemt sted. Det kan bety mye for pasientene. For legekontorene kan det også bli mer fleksibelt å sende av gårde prøver til analyse ved behov. 

“Om en slik tjeneste blir klar i løpet av 2022, vil helsevesenet være klar til å kjøpe logistikktjenestene utført av droner? I så fall, hva må på plass fra helsevesenet sin side og leverandøren sin side?”

“Ja, det vil jeg tro!” sier Thue, om enn i mindre skala. Hun understreker at det er mye som må avklares før man tar en slik avgjørelse; blant annet er ikke kostnadsspørsmålet utredet enda, og så må man etablere landingsplass for dronen. “Vi vil trenge tiden, men vi vil ikke være bakstrevere når vi nå er med på å utvikle et tilbud!” avslutter hun.

Helse-Førde-Logo

Mange muligheter for fremtiden

Anne Kristin Kleiven er utviklingsdirektør i Helse Førde. Kleiven har mellom annet ansvar for seksjon for forsking og innovasjon, og jobber med planlegging og prosjekter: Helse Førde har de siste årene jobbet mye med å få opp kultur for innovasjon, med fokus på utadrettet samarbeid med eksterne interessenter for å se på mulighetene som er der ute. Kleiven har fulgt Prosjekt: Droner for effektivisering av Helse Norge hele veien, og har ansvar for koordinering av prosjektet mellom helseforetakene i Helse Vest. Prosjektet har en egen prosjektkoordinator, Ane Agdestein, for å ivareta oppgavene.  

«Det er den draumen me ber på»

Infrastrukturen i Norge påvirker levering- og svartid til blant annet blodprøver. Det er ganske store avstander mellom institusjonene som skal levere og motta prøvene, og mellom spesielisthelsetjenesten og kommunene. Meningen med Prosjekt: Droner for effektivisering av Helse Norge, er å se på hvilke deler av logistikken som kan ivaretas ved denne teknologien. Man ser først på blodprøver: Kan droner bidra til å forkorte svartiden og dermed forenkle prosessen med blodprøvetaking for både helsepersonell og brukere av helsetjenesten? Helse-Førde-Anne-Kristin-Kleiven-Airlift-Solutions

«Det er mye tid som kan spares dersom vi får dette til» sier Kleiven. Kvaliteten på arbeidet, som eksempelvis blodprøver, kan bli bedre dersom den kommer trygt frem raskere enn i dag. Kleiven uttrykker at mulighetene er mange dersom man tenker langsiktig, og dersom teknologien og forutsetningene for å muliggjøre dette er på plass.

«Livsviktig medisin kan fraktes hvor den skulle trengst. Det er nødvendig i akutte situasjoner. I andre land frakter de blant annet hjertestarter med drone» forteller Kleiven.

Norge er helt i startfasen av denne teknologiske utviklingen, og kan derfor ikke se alle forbedringspotensialene enda. «Vi har mye krav til sikkerhet, og det er fortsatt mye som må på plass for å få dette til» sier Kleiven.  

Kleiven forteller at det er fortsatt er for tidlig å si noe om hvilken påvirkning på helsepersonellet sin hverdag en dronelogistikk ville hatt, da det fortsatt er mye som må på plass av det praktiske, men at hun er håpefull:

«Det er jo slik at det er ´den draumen me ber på´, som Olav H. Hauge sa. Det er små steg, men vi må ha noen visjoner, hvis ikke blir man motløs» fortsetter hun.

Kleiven sier at hun kan tenke seg at en gevinst kanskje kan være mindre slitasje og mindre belastning på helsepersonell og annet personell dersom man implementerer droneteknologi i hverdagen. 

Betydning for pasientene 

Det er lange avstander mellom sykehus og legekontor, og transporten er ikke alltid tilpasset helsevesenet. «Raskere leveranse og raskere svar på blodprøver på laboratoriet vil bety en del for brukerne av helsetjenesten. De er gjerne bekymret mens de venter på svar på blodprøve. Noen ganger tar det for lang tid og andre ganger må man gjerne ta prøven på nytt» forteller Kleiven.

«I det store logistikk- og transportbildet kan man allerede nå se for seg at droner kan spille en rolle i spesialisthelsetjenesten, og da ikke bare for å transportere blodprøver. Å flytte transporten opp i luften kan være del av vårt samfunnsansvar for å redusere belastning på veier og forurensning.

Man kan se for seg at tjenester og varer blir raskere mer tilgjengelige, slik at avstand ikke blir den ulempen det er i dag. Sammen med digitalisering av kommunikasjon kan en tenke seg at mer av arbeidet kan gjøres der en er og at flere slippe å reise for å få utført arbeid eller få gjennomført undersøkelser» avslutter Kleiven. 

ewos-cargill-florø-airlift-solutions-droner- Dronelogistikk -dronetransport

Testflyvning med drone mellom Gunhildvågen og Fjordbasen i Florø

Siviløkonom Tor-Erik Røynesdal fra Bergen, er fabrikksjef på Cargill Florø. Før han kom til Florø jobbet han på Ewos sitt hovedkontor i Bergen. Røynesdal har tidligere jobbet innen management consulting, der han har vært med på ulike innovasjons- og effektiviseringsprosjekt. Teknologi og nyvinning har alltid vært en stor interesse for Røynesdal.

Cargill har lang erfaring med å produsere næringsholdig fôr for fisk og dyr. I Florø produserer de fôr til laks og ørret. Som et ledd i selskapets kvalitetskontroll blir det sendt av gårde flere prøver til Eurofins Havlandet i løpet av en uke. I periodene med høy produksjon kan det sendes prøver hver dag. 

Sentral rolle i forprosjektet

Cargill spiller en viktig rolle i droneprosjektet for Airlift Solutions. Sammen med Eurofins Lavlandet på Fjordbasen, er de en av «testerne» i prøveflyning av drone mellom Gunhildvågen og Fjordbasen i Florø. Under testflyvningen skal det transporteres fiskefôr fra Cargill til analyse på laboratoriet til Eurofins Havlandet. 

I dag transporteres prøver med bil, både til og fra Cargill. «Dette er tidkrevende og ikke særlig miljøvennlig,» sier Røynesdal. 

«I Cargill er vi opptatt av bærekraft, og vi jobber bredt for å utvikle oss i grønn retning. Vår nordligste fabrikk vil fra i år være helt utslippsfri, og i Florø jobber vi mot samme mål» forteller Røynesdal. 

Bærekraftig verdikjede 

Cargill bruker i dag mye tid på å transportere prøver til og fra Fjordbasen. Denne tiden de bruker på å sitte i bil kunne blitt brukt til mer verdiskapende arbeid. Så for Cargill er det et stort fokusområder å kunne spare både miljøet og effektivisere arbeidsoppgavene med dronelogistikk. For kundene til Cargill, som er oppdrettere av laks og ørret langs hele Norgeskysten, vil dette gi en forsterket bærekraftig verdikjede. «Det er veldig fint å kunne tilby en mer bærekraftig løsning for kundene» sier Røynesdal. 

I tillegg til å bidra positivt til miljøet, vil effektivisering av arbeidsoppgaver gjøre at de ansatte i Cargill heller kan bruke tiden sin på kundene sine behov. 

Første gang i Norge

«Det er veldig spennende! Dette er første gang det skjer i Norge i en slik skala, og jeg håper det er med på å sette Florø på kartet i forhold til det som skjer av innovasjon i landet vårt. Vi har troen på dette, og ser veldig frem til det! Vi ønsker å være med og støtte opp under en slik testflyvning for å muliggjøre det, og få så mye kunnskap som mulig i dette!» forteller en entusiastisk Røynesdal. 

«Dersom dette skulle bli en suksess, og det viser seg å være økonomisk fornuftig for oss, og ikke minst bærekraftig, så skal vi ikke se bort i fra at vi blir kunder av Airlift Solutions!» avslutter han.

Airlift Solutions - Eurofins Havlandet - Droner - logistikk - Dronelogistikk - Logistikkdrone - transporttjeneste

Samarbeid med Eurofins Havlandet

Quynh Le er utdannet Cand.pharm/farmasøyt med Utdanningsbakgrunn fra København, Danmarks farmaceutiske universitet. I dag er hun administrerende direktør for Eurofins Havlandet i Florø. Her analyserer de blant annet kjemiske og mikrobiologiske prøver i nye lokaler på Fjordbase. 

Eurofins er en del av den internasjonale laboratoriegruppen Eurofins Scientific – et av verdens ledende laboratorieselskap.  

I dag samarbeider Eurofins Havlandet med Airlift Solutions med en shuttleløsning ved hjelp av droner som kan frakte blant annet fôr prøver mellom Cargill i Gunhildvågen og Eurofins Havlandet på Fjordbase.

Peak Sunnfjord

Det hele startet ganske tilfeldig da Quynh Le og Børre Eimhjellen møttes på Peak Sunnfjord. Her kom de i snakk om jobben til hverandre, og utfordringer ifht. frakt og levering av fôr prøver mellom Eurofins og Cargill i Florø ble belyst. Samtidig som Eurofins jobber tett med Cargill, så får Eurofins forskjellige prøver til analyse, fra kunder på tvers av Norge. Kunder i hele Norge sender sine prøver enten via hurtigruten, buss, båt og/eller bil, og Eurofins henter de på kaia. 

“Det er snakk om mye prøveflyt, og de store avstandene mellom de ulike partene skaper utfordringer i forhold til logistikken” forteller Le.  

Da Le hørte om Airlift Solutions sitt prosjekt for effektivisering av Helse Norge var det veldig interessant å danne et samarbeid. 

Effektivisering og bærekraft

Eurofins Havlandet analyserer prøver fra et bredt spekter av kundegrupper, som blant annet båter offshore, fiskeoppdrettere, Ewos og Mattilsynet. Det er snakk om mye shuttletrafikk, både henting og levering av prøver. En slik dronelogistikk som Airlift Solutions jobber med, vil ikke bare gagne Eurofins Havlandet, men også andre laboratorium i Norge som har de samme logistikkutfordringene, samt kundene som avventer prøvesvar. Mikrobiologiske prøver er «ferskvare», og det er snakk om tid. Jo raskere de får prøver levert til laboratorium for analyse, jo bedre, og en dronelogistikk som Airlift Solutions jobber med vil bidra til både effektivisering av prøvesvar på en bærekraftig måte, som gagner alle. 

For Eurofins vil en slik effektivisering av prøvesvar også bidra til at de kan jobbe i et større kvantum, og på denne måten kan nå ut til flere kunder på lang sikt.

eurofins-havlandet-lisa-giil-airlift-solutions

fv. Emil Barstad og Quynh Le. Foto: Lisa Melvær Giil

Utmerket forprosjekt

For å trekke synergieffekter til Prosjekt: Dronelogistikk for effektivisering av Helse Norge, forteller Le at Eurofins sitt samarbeid med Airlift Solutions vil være et perfekt forprosjekt da begge involverer henting og frakting av biologiske prøver. 

“For eksempel er medisinfôr ikke like utsatt, da det ikke trenger å ligge på kjøl eller i frys, og derfor en ypperlig måte å teste dette på uten at det skal få for store konsekvenser,” forteller Le. 

“Vi passer også perfekt med tanke på lokalisering her ute i vest, hvor det er mye vær og vind. Dersom dronen til Airlift Solutions klarer å fly her, kan den fly hvor som helst andre steder!” ler hun. 

“Dersom Airlift Solutions skulle ha ferdigstilt en kommersiell dronelogistikk-tjeneste i løpet av 2022, ville da Eurofins kjøpt denne tjenesten?” 

“Jeg har veldig tro på prosjektet, og det praktiske i forhold til hvordan dronen vil se ut og om den kan gjøre det den skal, er det ingen tvil om at Airlift Solutions får til! Dersom dette skulle fungere, noe som vi tror det vil gjøre, er vi absolutt interessert i en slik løsning, men det er avhengig av vår samarbeidspartner, Cargill. Vi kan ikke alene kjøpe en drone og fly hvor vi vil, det må være i forhold til samarbeidspartner også” avslutter Le.

dronelogistikk-helse-norge-airlift-solutionsAirlift Solutions - Teknologi - Droner - logistikk - Dronelogistikk - Logistikkdrone - transporttjeneste

Bli kjent med prosjektleder Lise Løvereide

Prosjekt: Droner for effektivisering av Helse Norge

Med en bakgrunn som sykepleier og med en mastergrad i helsevitenskap, og snart master i organisasjon og ledelse fra NTNU har Lise Løvereide alltid vært interessert i teknologi, innovasjon og nyskaping.

Løvereide tiltrådte stillingen som prosjektleder for «Droner for effektivisering av Helse Norge» i august 2020, og har base i Stavanger. I prosjektet er det over 50 deltagere, som krever god organisering og informasjon på tvers. Prosjektet skulle i utgangspunktet foregå online med tanke på det store geografiske område det dekker. Pandemien har forsterket behovet for digital tilgjengelighet for prosjektet, og det har blitt mye mer hjemmekontor enn hva som var forutsett. Løvereide uttrykker at hun ser frem til å kunne reise igjen når pandemien er under kontroll, slik at du hun får treffe alle hennes kollegaer og interessenter i prosjektet. 

«Det er helse vi primært jobber med.» 

Gjennom Norwegian Smart Care Cluster fikk hun øynene opp for dronelogistikk, som en bærekraftig og innovativ løsning for å forbedre kvaliteten til brukerne av den norske helsetjenesten, når hun oppdaget stillingsannonsen fra Airlift Solutions.  

«Jeg hadde veldig tro på prosjektet, samtidig som det er veldig kjekt å jobbe sammen med pilotkunden der vi skaper noe sammen. Det er helse vi primært jobber med, og det vi gjør er med på å forbedre helsetjenesten,» sier Løvereide. 

lise løvereide-airlift-solutions-bli-kjent

«Jeg tror droneteknologi er en viktig del av fremtidens helsetjeneste» fortsetter hun.

Lise brenner for at denne teknologien skal ut i distriktene i Norge etterhvert. Ikke bare bidrar dronelogistikk-løsningen til effektivisering, men det setter også et fundament for at sykehusene kan bli enda mer «utadvendt og kan komme hjem» til pasientene. Dronelogistikk kan bidra til at sykehusene er mer tilgjengelig for de som bor i grisgrendte strøk, og revolusjonerer derfor måten vi i dag leverer helsetjeneste på.  

«Nå er det veldig viktig at vi danner et solid fundament, og det er akkurat dette vi jobber mot. Vi kan ikke ta alt på en gang, men dette er en døråpner for hvordan man kan tenke utenfor boksen for helselogistikk.»

Airlift Solutions, et flaggskip for dronelogistikk i Norge

Om fem år ser Løvereide for seg at Airlift Solutions kan være et flaggskip for dronelogistikk i Norge. 

«For å jobbe med nyskaping er det viktig å være gira, ha motivasjon og overskudd til å drive frem slike prosjekt som vil ha så stor påvirkning på fremtiden. Airlift Solutions jobber mot et marked som ikke eksisterer, og det er mye som skal undersøkes og regelverk å forholde seg til. Det er derfor vesentlig at du som jobber med dette har evne til å tenke kompleks og kunne se hele bildet og flere bilder». 

Løvereide stråler selvsikkerhet, virker uredd og har stålkontroll.  

«Det er mange interessenter involvert i prosjektet, og det er viktig at man har en kompleks tilnærming, uten å miste fokus» avslutter Løvereide.

Airlift Solutions - Teknologi - Droner - logistikk - Dronelogistikk - Logistikkdrone - transporttjeneste

Koronatester fraktes med drone

Airlift Solutions - Teknologi - Droner - logistikk - Dronelogistikk - Logistikkdrone - transporttjeneste

Her flyr vår spesialdesignede drone for første gang

Airlift Solutions - Teknologi - Droner - logistikk - Dronelogistikk - Logistikkdrone - transporttjeneste

Ny kompetanse fra sjø til luft

Airlift Solutions - Teknologi - Droner - logistikk - Dronelogistikk - Logistikkdrone - transporttjeneste

Produksjonen av Airlift Solutions sin drone er i gang