Helse-Førde-Logo

Mange muligheter for fremtiden

Anne Kristin Kleiven er utviklingsdirektør i Helse Førde. Kleiven har mellom annet ansvar for seksjon for forsking og innovasjon, og jobber med planlegging og prosjekter: Helse Førde har de siste årene jobbet mye med å få opp kultur for innovasjon, med fokus på utadrettet samarbeid med eksterne interessenter for å se på mulighetene som er der ute. Kleiven har fulgt Prosjekt: Droner for effektivisering av Helse Norge hele veien, og har ansvar for koordinering av prosjektet mellom helseforetakene i Helse Vest. Prosjektet har en egen prosjektkoordinator, Ane Agdestein, for å ivareta oppgavene.  

«Det er den draumen me ber på»

Infrastrukturen i Norge påvirker levering- og svartid til blant annet blodprøver. Det er ganske store avstander mellom institusjonene som skal levere og motta prøvene, og mellom spesielisthelsetjenesten og kommunene. Meningen med Prosjekt: Droner for effektivisering av Helse Norge, er å se på hvilke deler av logistikken som kan ivaretas ved denne teknologien. Man ser først på blodprøver: Kan droner bidra til å forkorte svartiden og dermed forenkle prosessen med blodprøvetaking for både helsepersonell og brukere av helsetjenesten? Helse-Førde-Anne-Kristin-Kleiven-Airlift-Solutions

«Det er mye tid som kan spares dersom vi får dette til» sier Kleiven. Kvaliteten på arbeidet, som eksempelvis blodprøver, kan bli bedre dersom den kommer trygt frem raskere enn i dag. Kleiven uttrykker at mulighetene er mange dersom man tenker langsiktig, og dersom teknologien og forutsetningene for å muliggjøre dette er på plass.

«Livsviktig medisin kan fraktes hvor den skulle trengst. Det er nødvendig i akutte situasjoner. I andre land frakter de blant annet hjertestarter med drone» forteller Kleiven.

Norge er helt i startfasen av denne teknologiske utviklingen, og kan derfor ikke se alle forbedringspotensialene enda. «Vi har mye krav til sikkerhet, og det er fortsatt mye som må på plass for å få dette til» sier Kleiven.  

Kleiven forteller at det er fortsatt er for tidlig å si noe om hvilken påvirkning på helsepersonellet sin hverdag en dronelogistikk ville hatt, da det fortsatt er mye som må på plass av det praktiske, men at hun er håpefull:

«Det er jo slik at det er ´den draumen me ber på´, som Olav H. Hauge sa. Det er små steg, men vi må ha noen visjoner, hvis ikke blir man motløs» fortsetter hun.

Kleiven sier at hun kan tenke seg at en gevinst kanskje kan være mindre slitasje og mindre belastning på helsepersonell og annet personell dersom man implementerer droneteknologi i hverdagen. 

Betydning for pasientene 

Det er lange avstander mellom sykehus og legekontor, og transporten er ikke alltid tilpasset helsevesenet. «Raskere leveranse og raskere svar på blodprøver på laboratoriet vil bety en del for brukerne av helsetjenesten. De er gjerne bekymret mens de venter på svar på blodprøve. Noen ganger tar det for lang tid og andre ganger må man gjerne ta prøven på nytt» forteller Kleiven.

«I det store logistikk- og transportbildet kan man allerede nå se for seg at droner kan spille en rolle i spesialisthelsetjenesten, og da ikke bare for å transportere blodprøver. Å flytte transporten opp i luften kan være del av vårt samfunnsansvar for å redusere belastning på veier og forurensning.

Man kan se for seg at tjenester og varer blir raskere mer tilgjengelige, slik at avstand ikke blir den ulempen det er i dag. Sammen med digitalisering av kommunikasjon kan en tenke seg at mer av arbeidet kan gjøres der en er og at flere slippe å reise for å få utført arbeid eller få gjennomført undersøkelser» avslutter Kleiven.